စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ
Posted on 05.02.2024
post image

၁။   မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

File Attachment : Download

Recent Posts

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီး၏အရေးယူပိတ်ဆို့မှု (Sanction)အောက်ရှိ ကော်မတီများမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်များ

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီး၏ (https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information) အရေးယူပိတ်ဆို့မှု (Sanction)အောက်ရှိ ကော်မတီများမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်များ