စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
FAQ

အဖွဲ့ထံသို့ အကြံပြုလိုသည်များ၊ တိုင်ကြားလိုသည်များ၊ တောင်းဆိုလိုသည်များ စသည်တို့ကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။