စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

မူဝါဒနှင့် ရည်မှန်းချက်

မူဝါဒ 

       မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှန်ကန်စေရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အာမခံ ကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက် ရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရေး၊ ပြည်သူများတွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာရရှိရေးနှင့် အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အထောက်အကူပြုရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်။

ရည်မှန်းချက်

·         မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ငွေကြေးကဏ္ဍတည်ဆောက်ခြင်းအား ဆက်စပ် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ တိုးတက်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်၊

·         နိုင်ငံတော်ပိုင်ဘဏ်များ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံပေးနိုင်ရေး ကြပ်မတ်စစ်ဆေးရေးဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ အောင်ဘာလေ ထီလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအား ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်၊

·         အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ ဥပဒေအရ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း များ ဖြစ်စေရေးနှင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရန်၊

·         ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအာမခံလုပ်ငန်းများနှင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း များ၏ ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုသည် သန့်ရှင်းသော ငွေကြေးစီးဆင်းမှု ဖြစ်စေရေး ကြီးကြပ်ရန်၊

·         အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ အနေဖြင့် ငွေကြေး ခဝါချမှု  ကင်းရှင်းစေရေးနှင့်အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန် အတွက် Mutual Evaluation Report-MER တွေ့ရှိချက်များအား ပညာပေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ အကြား သတင်းပို့ခြင်း၊ သတင်း ပေးစေခြင်း၊ အသိပညာမျှဝေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။