အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ

အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ