ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသည့် နိုင်ငံ၊ ဒေသများနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားခြင်း