ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)

  • စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းဌာနခွဲ၊
  • မူဝါဒ၊သုတေသန၊နည်းပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ၊
  • အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊
  • အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊
  • နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊
  • အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ။

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် ၊ တိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်နယ် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးရုံး(၁၅)ရုံး