အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်နည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနသည် အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အစိုးရ အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။