ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ စ၍ ဦးစီးဌာန အဖြစ် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဌာနဖြစ်ပါသည်။ ဌာန၏ လုပ်ငန်းများအနက် မူလက ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၈)ရပ်မှ အသေးစား ပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံလူတန်းစားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချေးငွေလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ခြင်းအပေါ် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဌာန၏ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှုအရ အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းအပြင် အာမခံလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ် စစ်ဆေး ခြင်းစသည့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အသေးစားပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၁/၂၀၁၆ ဖြင့် ၇-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် –

(က) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  ဥက္ကဌ
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန   
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန  
(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  သမဝါယမဦးစီးဌာန  
(ဂ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်  
(ဃ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
(င) ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်  
(စ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်  
(ဆ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
(ဇ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အတွင်းရေးမှူး
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန  
(ဈ) ညွှန်ကြားရေးမှူး တွဲဖက်
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အတွင်းရေးမှူး

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၁/၂၀၁၆ ဖြင့် ၇-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် –

(က) ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး  ဥက္ကဌ
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန  
(ခ) ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒုတိယဥက္ကဌ
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန  
(ဂ) ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်  
(ဃ) ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်  
(င) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန  
(စ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်  
(ဆ) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးများ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) မြန်မာနိုင်ငံ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအသင်းမှ  အဖွဲ့ဝင်
  ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး  
(ဈ) ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်(ဘဏ္ဍာရေး) အဖွဲ့ဝင်
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန  
(ည) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန  
(ဋ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အတွင်းရေးမှူး
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန  
(ဌ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန  

အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့

အာမခံလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁၉/၂၀၁၆ ဖြင့် ၂၆-၅-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် –

(က) ဦးမောင်မောင်ဝင်း ဥက္ကဋ္ဌ
  ဒုတိယဝန်ကြီး  
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန  
(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး  
(ဂ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး  
(ဃ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန  
(င) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန  
(စ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်  
(ဆ) ဦးဝင်းမြင့်ဟန် အဖွဲ့ဝင်
  အထွေထွေမန်နေဂျာ(ငြိမ်း)  
  မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း  
(ဇ) ဦးဌေးပိုင် အဖွဲ့ဝင်
  ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(ငြိမ်း)  
  မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း  
(ဈ) ဒေါ်ကြင်ဌေး အဖွဲ့ဝင်
  ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(ငြိမ်း)  
  မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း  
(ည) ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့် အဖွဲ့ဝင်
  လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(ငြိမ်း)  
  မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း  
(ဋ) ဒေါက်တာစန္ဒာဦး အတွင်းရေးမှူး
  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန