နိုင်ငံပိုင်အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်း

  • Home
  • /
  • နိုင်ငံပိုင်အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်း

State Lottery

အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများ
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်း ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲသည် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးရုံးခွဲများသို့ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ကြီးဌာန၏ တာဝန် ပေးချက်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှစ၍ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။
ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံပိုင်ထီလုပ်ငန်းများအား အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ၂ လတစ်ကြိမ် ကြီးကြပ် စစ်ဆေး၍ စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်၊ အကြံပြုချက်များအား ဝန်ကြီးဌာနသို့ တာဝန်ခံတင်ပြလျက် မြန်မာနိုင်ငံထီ စျေးကွက်အား စနစ်တကျဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။