နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

ဖက်စပ်အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိမည့်ပြည်တွင်းအထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီများနှင့်နိုင်ငံခြားအထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီများ အမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

REQUEST FOR CLARIFICATION (RFC) TO FORM JOINT VENTURE (JV) TO CARRY ON LIFE INSURANCE BUSINESS IN MYANMAR

နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများအား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသက်အာမခံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရမည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရာနှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင်သောနိုင်ငံခြားအသက်အာမခံ ကုမ္ပဏီများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အသက်အာမခံလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရမည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရာနှုန်းပြည့် ပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံခြားအသက်အာမခံကုမ္ပဏီများစာရင်းကို ကြေညာရန် နေ့ရက် ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း

NOTIFICATION 10/2017 MYANMAR

NOTIFICATION 7/2017