ကရင်ပြည်နယ်ရုံး အဆောက်အဦသစ်အား ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်စဉ်