• ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)
  • (က) စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းဌာနခွဲ၊
  • ( ခ ) မူဝါဒ၊သုတေသန၊နည်းပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ၊
  • ( ဂ ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊
  • (ဃ) အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊
  • ( င ) နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊
  • ( စ ) အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ။
 • ၂။ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် ၊ တိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်နယ် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးရုံး(၁၅)ရုံး

Alternative text - include a link to the PDF!