နိဒါန်း

၁။ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ စ၍ ဦးစီးဌာန အဖြစ် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဌာနဖြစ်ပါသည်။ ဌာန၏ လုပ်ငန်းများအနက် မူလက ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၈)ရပ်မှ အသေးစား ပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံလူတန်းစားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချေးငွေလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ခြင်းအပေါ် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဌာန၏ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှုအရ အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းအပြင် အာမခံလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ် စစ်ဆေး ခြင်းစသည့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မူဝါဒ ၂။ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှန်ကန်ရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ လူမှု စီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအသိပညာ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်သွားရေး။ ရည်မှန်းချက် ၃။ (က) မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ငွေကြေးကဏ္ဍတည်ဆောက်ခြင်းအား ဆက်စပ် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ၊ နိုင်ငံ တကာအဖွဲ့အစည်းများ ၊ အလှူရှင်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတို့နှင့် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်၊ (ခ ) နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံပေးနိုင်ရေး ကြပ်မတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အောင်ဘာလေ ထီလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအား ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရန်။ ၂ လုပ်ငန်းတာဝန် ၄။ (က) အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမို ခိုင်မာလာစေရေး မြန်မာနိုင်ငံအာမခံအသင်း Myanmar Insurance Association(MIA) ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ( ခ) နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် ပြည်တွင်းအာမခံကုမ္ပဏီများ သာတူညီမျှ အခွင့်အလမ်း ရရှိစေမည့် အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍ လွတ်လပ်ခွင့်ပြုရေး စီမံချက် Insurance Liberalization Plan ​ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန်၊ ( ဂ) ထီလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ (ဃ) ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူများအကြား Management Information System (MIS) သုံးစွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ ( င) ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းမှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် ရေရှည် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်နည်းပညာ အကူအညီများ ရယူဆောင်ရွက်ရန်၊ ( စ) UNDP နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် Normal Country Program ပါ စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ (ဆ) နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသော On-site, Off-site Manual ​ရေးဆွဲရန်နှင့် ဌာနဝန်ထမ်းများ Capacity Building များ စဉ်ဆက်မပြတ် မြှင့်တင်ပေးရန်၊

Burmese